Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng đến với Website Công Ty Điện Lực Thái Bình
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Các Điện Lực Phân Xưởng
Các Điện Lực Phân Xưởng Thuộc Công Ty.
 
Các Điện Lực Phân Xưởng
Các Điện Lực Phân Xưởng Thuộc Công Ty.
 
  
Minimize

 
 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU HỘ TIỀN ĐIỆN 

STT Tên đơn vị Số tài khoản Ngân hàng giao dịch Nội dung tài khoản giao dịch
1 Điện lực Thành Phố 7551100058881 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thành Phố Chuyên thu tiền điện khách hàng khu vực Thành phố Thái bình
1571001168168 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
009704061206661 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
47110000055599 NH Đầu tư &PT Thái Bình-Điện lực Thành Phố
110000168958 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
0211000460869 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
19128899566898 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
2 Điện lực Vũ Thư 7551100818886 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Vũ Thư Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Vũ Thư
1571001668668 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
009704061206667 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
3402201000072 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
119000168959 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
0211000460878 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
3 Điện Lực Kiến Xương 7551100018887 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Kiến Xương Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Kiến Xương
1571001768768 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
009704061206669 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
3403201000068 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
119000168961 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
0211000460875 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
19128899566383 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
4 Điện Lực Tiền Hải 7551100218889 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Tiền Hải Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Tiền Hải
1571001868868 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
009704061206668 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
3404201000257 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
110000168960 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
0211000460876 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Bình
5 Điện Lực Đông Hưng 7551100518882 NH MBBank Việt Nam– Điện lực Đông Hưng Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Đông Hưng
1571001268268 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
009704061206662 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
3405211000067 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
118000168962 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
0211000460873 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
19128899566181 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
6 Điện Lực Hưng Hà 7551100318883 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Hưng Hà Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Hưng Hà
1571001368368 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực hưng Hà
009704061206663 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
3407201000440 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
117000168963 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
0211000460872 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
7 Điện Lực Quỳnh Phụ 7551100008884 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Quỳnh Phụ Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Quỳnh Phụ
1571001468468 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
009704061206664 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
3406201000070 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
116000168964 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
0211000460871 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
8 Điện Lực Thái Thụy 7551100028885 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thái Thụy Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Thái Thụy
1571001568568 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thái thụy
009704061206665 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thái Thụy
3408201000130 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực  Thái Thụy
115000168965 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
0211000460877 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
19128899566979 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy

 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU HỘ TIỀN ĐIỆN 

STT Tên đơn vị Số tài khoản Ngân hàng giao dịch Nội dung tài khoản giao dịch
1 Điện lực Thành Phố 7551100058881 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thành Phố Chuyên thu tiền điện khách hàng khu vực Thành phố Thái bình
1571001168168 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
009704061206661 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thành Phố
47110000055599 NH Đầu tư &PT Thái Bình-Điện lực Thành Phố
110000168958 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
0211000460869 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
19128899566898 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thành Phố
2 Điện lực Vũ Thư 7551100818886 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Vũ Thư Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Vũ Thư
1571001668668 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
009704061206667 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
3402201000072 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Vũ Thư
119000168959 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
0211000460878 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Vũ Thư
3 Điện Lực Kiến Xương 7551100018887 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Kiến Xương Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Kiến Xương
1571001768768 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
009704061206669 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
3403201000068 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Kiến Xương
119000168961 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
0211000460875 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
19128899566383 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Kiến Xương
4 Điện Lực Tiền Hải 7551100218889 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Tiền Hải Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Tiền Hải
1571001868868 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
009704061206668 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
3404201000257 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Tiền Hải
110000168960 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
0211000460876 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Tiền Hải
19128899566286 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Bình
5 Điện Lực Đông Hưng 7551100518882 NH MBBank Việt Nam– Điện lực Đông Hưng Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Đông Hưng
1571001268268 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
009704061206662 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
3405211000067 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Đông Hưng
118000168962 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
0211000460873 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
19128899566181 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Đông Hưng
6 Điện Lực Hưng Hà 7551100318883 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Hưng Hà Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Hưng Hà
1571001368368 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực hưng Hà
009704061206663 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
3407201000440 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Hưng Hà
117000168963 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
0211000460872 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Hưng Hà
7 Điện Lực Quỳnh Phụ 7551100008884 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Quỳnh Phụ Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Quỳnh Phụ
1571001468468 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
009704061206664 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
3406201000070 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực Quỳnh Phụ
116000168964 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
0211000460871 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
19128899566596 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Quỳnh Phụ
8 Điện Lực Thái Thụy 7551100028885 NH MBBank Việt Nam – Điện lực Thái Thụy Chuyên thu tiền điện khách hàng Khu vực Huyện Thái Thụy
1571001568568 NH ABBank Việt Nam - Điện Lực Thái thụy
009704061206665 NH VIB Việt Nam - Điện Lực Thái Thụy
3408201000130 NH Agribank Việt Nam - Điện Lực  Thái Thụy
115000168965 NH Viettinbank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
0211000460877 NH Vietcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy
19128899566979 NH Techcombank Việt Nam-Điện Lực Thái Thụy

 Đăng ký
Quên mật khẩu ?Đăng ký
Quên mật khẩu ?

Banners  Banners
Minimize
Thời tiết

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2018-02-19

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : EdwinNorcros
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 777

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home